Algemene voorwaarden

Onderstaand zijn onze algemene voorwaarden vermeldt.
Heeft u vragen over de algemene voorwaarden? Wij staan u graag te woord!
CORONA REGELING!
Boekt u een huurauto en uw reis kan niet plaatsvinden vanwege Corona, dan kunt u deze 1 dag voor de afleverdag kosteloos annuleren.
U krijgt dan uw aanbetaling volledig retour.

Uw huurperiode
Tijdstip van
Tijdstip tot
Bekijk onze huurauto's

VOORWAARDEN AUTOVERHUUR WILLEMSTAD BV

VOORWAARDEN AUTOVERHUUR WILLEMSTAD BV

Artikel 1:
De huurder aanvaardt de staat waarin het voertuig zich op het ogenblik van ondertekening van de huurovereenkomst bevindt.

Artikel 2:
Het voertuig is uitsluitend bestemd als personenauto en mag voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Artikel 3: 
De huur wordt aangegaan voor een periode en het tarief zoals overeengekomen in de definitieve reservering. Bij annulering door de huurder op de dag van aflevering, vroegtijdig inleveren van het voertuig dan wel het later ophalen van het voertuig, is de huurder de volledige huursom verschuldigd. Bij annulering 7 dagen voor de afleverdag is alleen de aanbetaling verschuldigd.
CORONA REGELING: Boekt u vanaf 1 augustus 2020, en uw reis kan niet doorgaan vanwege Covid 19 (Corona), dan kunt u deze 1 dag voor de afleverdag kosteloos annuleren. U krijgt dan u volledig aanbetaling retour. Terugbetaling kan alleen plaatsvinden indien er officieel bewijs is dat u reis niet kon plaatsvinden doordat de volledige vlucht werd geanulleerd of dat bij u, in deze huurperiode, Covid 19 is geconstateerd.
Indien het voertuig niet tijdig wordt teruggebracht, is de verhuurder gerechtigd om de huurder een boete in rekening te brengen van NAf 150,- per 2 uur dat het voertuig te laat is teruggebracht.

Artikel 4:
De huurprijs en borg dienen uiterlijk bij ontvangst van het voertuig door de huurder betaald te worden. De borg bedraagt €350,-. Bij lange termijnverhuur dient de huurder de eerste maand huur en de borg uiterlijk bij aanvang van de huur betaald te hebben. Nadien dient de huurder de huur telkens bij vooruitbetaling te voldoen op uiterlijk de eerste dag van de maand. Indien de huurder de huurtermijnen niet tijdig of volledig voldoet, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling een contractuele rente van 10% per maand over de huurprijs verschuldigd. Tevens behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.

Artikel 5:
De huurder is verplicht met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt. De huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van diefstal en ook overige schade aan het voertuig, ongeacht of de schade is ontstaan door handelen of nalaten van de huurder of van derden. Per schadegeval geldt er een eigen risico van €500,- / NAf 1.000,-. Schade die niet wordt gedekt door de verzekeraar, zal volledig op de huurder worden verhaald. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade aan de huurder, derden en /of goederen ontstaan gedurende de huurperiode waarvoor de verhuurder op basis van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de verzekering van de verhuurder geen dekking wordt gegeven. Bij schade dient de huurder de verhuurder zo snel mogelijk in te lichten en dient de huurder Curacao Road Service (199) in te lichten en al haar medewerking te verlenen aan deze. De huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen ontstaan door het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgevingen. De auto’s zijn standaard allrisk (wa plus casco) verzekerd. Na een ongeval mag het voertuig niet worden verplaatst. De auto’s zijn standaard allrisk (wa plus casco) verzekerd. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, bekeuringen en administratieve sancties die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake gedurende de huurperiode door de huurder en/of bestuurder en/of derden gepleegde misdrijven of overtredingen.

Artikel 6:
Gedurende de periode dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn alle aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten van brandstof, olie, reinigingskosten, bandenreparaties en kosten voor het parkeren, voor rekening van de huurder. De huurder verplicht zich tot betaling van deze kosten over te gaan dan wel deze aan de verhuurder terug te betalen binnen de door de verhuurder gestelde termijn. Indien de huurder nadat de termijn voor betaling van de kosten is verstreken het (volledige) bedrag niet heeft overgemaakt, is zij over de hoofdsom contractuele rente van 10% per maand verschuldigd tot op de dag van volledige betaling.

Artikel 7:
De huurder is verplicht het voertuig voor de duur van de huurovereenkomst in optimale staat houden. De huurder is verplicht de auto schoon in te leveren. Indien de huurder de auto niet schoon inlevert, zal de verhuurder schoonmaakkosten van minimaal NAf 75,- aan de huurder doorberekenen.

Artikel 8:
Bij het beëindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het voertuig in te leveren op de door de verhuurder aangegeven locatie. De huurder is verplicht het voertuig te leveren in de staat waarin het voertuig zich bevond bij het aangaan van deze huurovereenkomst.

Artikel 9:
Indien de huurder zijn verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt, is de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen uit deze huurovereenkomst.

Artikel 10:
De huurder mag het voertuig dan wel de huurovereenkomst niet overdragen, noch het voertuig geheel of gedeeltelijk onderverhuren.

Artikel 11:
Indien een bepaling van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere bepalingen onverminderd van toepassing.

Artikel 12:
Op deze overeenkomst is Curaçaos recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zal uitsluitend aan de bevoegde rechte te Curaçao worden voorgelegd.

AUTOVERHUUR WILLEMSTAD B.V.
1 7